Verleden Tijdschrift

Vier maal per jaar brengt de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle het Verleden Tijdschrift uit. Gemiddeld telt een uitgave 24 pagina’s. Op de kaft van het tijdschrift staat een fragment van de kaart van ‘de ambachten Zevenhuizen en Moerkapelle’. Het is een fragment van Colomm uit 1639. Naast historische en genealogische bijdragen is uiteraard ook wel een actualiteit een onderwerp van het Verleden Tijdschrift. Met het tijdschrift wordt mede het contact met de donateurs onderhouden.

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” zijn losse nummers verkrijgbaar.

VT146, 37e jaargang, september 2021

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling over WOII

       Op zaterdag 25 september 2021 wordt om 14.00 uur een nieuwe grote tentoonstelling         over de Tweede Wereldoorlog geopend door Jaap van Rij. Jaap is 84 jaar en was in               1945 getuige van het gevecht om het Jachthuis, waar zijn vader opper-wachtmeester             Jaap van Riuj sneuvelde en zijn moeder gewond raakte. Hij is de enige nog levende               directe getuige van dit drame.

 • Avonturier en tuinontwerper Henk Clasing uit Oud Verlaat door Rob Stolk

      Rob Stolk verteld hierin over het leven (voorouders, jeugd, militaire dienst), en werken         (tuinder en tuinman voor rijke klanten, tuincentrum in Oud Verlaat, werken in het               buitenland) van Henk Clasing (1938). Daarnaast wordt de genealogie van het geslacht         Clas(z)ing weergegeven vanaf Hendrik Claaszen (ook wel Clazing, Clasing, Klasing),             afkomstig van Lunenburg en begraven op 14 oktober 1806 te Overschie.

 • Zoekplaatjes vooor de beeldbank

       Van een negental foto’s wordt gevraagd of iemand de daarop staande personen kent of         herkent.

 • 50 (+1) jaar Peuterspeelgroep ‘t Hobbelpaard door Beppie Roos

       Beppie Roos, één van de initiatiefnemers voor de op 13 oktober 1970 in Moerkapelle             opgerichte peuterclub, vertelt hierin de geschiedenis van thans Peuterspeelgroep ‘t               Hobbelpaard. Zij roept in herinnering de officiële opening door mevroouw E. Keijzer-         Nieborg, echtgenote van burgemeester I.J.P. Keijzer, de zoektocht naar huisvesting en         wijst op de plaats van de peuterspeelgroep in de Moerkapelse samenleving en het                 aanstaande jubileum op 13 oktober a.s.

 • Elektriciteit, betalen per lichtpunt door Riné Bos

       Riné Bos heeft in het kerkblad van de Hervormde Kerk in Zevenhuizen de                               geschiedenis  beschreven van de electriciteitsvoorziening in deze kerk en de daarover           genomen besluiten door de kerkvoogden en notabelen van deze kerk. OZM is blij van           zijn aanbod om dit artikel in ons Verleden Tijdschrift te plaatsen.  

VT145, 37e jaargang, juni 2021

In dit nummer:

 • Selectiemesterij Zuid-Holland, door Pim van der Zalm

       Schrijver belicht het ontstaan, het doel (selecteren op basis van productie en                           nakomelingen) en de werkzaamheden van de Selectiemesterij Zuid-Holland, in 1950           opgericht door de Vereniging Yorkshire varkensstamboek Zuid-Holland en tot 2 april           1968 gevestigd aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

 • Herinneringen aan zuster Meijers, door Wim van Oostrom

       Hierin de toespraak die Wim van Oostrom  op 23 november 2007 hield bij de crematie        van (wijk)zuster Meijers. Deze toepspraak geeft in een notedop weer hoe velen van ons        haar bij leven gekend hebben.
       Opm.: Deze toespraak is in het tijdschrift onterecht toegeschreven aan Wim van Erk!

 • Herinneringen aan een foto, door Arie Boertje

       Arie zet bij een foto iuit 1972 van smederij “Wed. C. van Duuren” in Moerkapelle zijn            herinneringen.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank

       De hulp van de lezers wordt weer ingeroepen voor informatie over een achttal foto’s.

 • Schotte 100 jaar, door Cobi van Weringh-Schotte

       Cobi, kleindochter van Freek Schotte en Lena van der Slik, schrijft een vervolg op het           in VT57 door Wouter Paul geschreven verhaal over het leven van Herman Frederik               Schotte en zijn nakomelingen. Freek Schotte vestigt zich in 1920 in Zevenhuizen aan           de Dorpsstraat en begint daar als timmerman-aannemer. In de crisisjaren komt daar           een winkeltje in huishoudelijke producten bij. In de zeventiger jaren van de vorige                 eeuw gevolgd door doe-het-zelf-materialen. Uit de door Cobi beschreven geschiedenis         blijkt, dat het bedrijf zich steeds heeft weten aan te passen aan de veranderende                     omstandigheden. Inmiddels bestaat het bedrijf nu 100 jaar.

VT144, 37e jaargang, maart 2021

In dit (eerste in kleur verschenen) nummer:

 • Dertig jaar “Stichting Kinderhulp Roemenië, door SKR-bestuur

       Het bestuur van SKR geeft in dit verslag een overzicht van het ontstaan en het einde             van de Stichting in Moerkapelle na het meedoen aan het eerste hulptransport in 1990           naar Roemenië van het Rode Kruis na de val van de Berlijnse muur in 1989. Alle                   daaruit voortgevloeide activiteiten: inzamelingen, transporten en verdeling van                     hulpgoederen, technische hulp en hete opzetten van een vakantiepark voor kinderen           worden uiteengezet, met alle problemen en gevonden oplossingen.

 • Opnieuw een foute registratie, door Arie Brugmans

       Hierin wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen na het artikel over een riant legaat         dat aan de “Algemeene armen” van Moerkapelle was toebedeeld. Pim van der Zalm               werd a het verschijnen van dit verslag gebeld door Greet van Doorn-Stolk uit                           Geldermalsen, achterkleinkind van de Andreas Stolk die op 4 november 1989 in                     Moerkapelle was geboren. Naar aanleiding van haar verhaal is nader onderzoek                     verricht en hiervan wordt verslag gedaan.

 • Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman (deel 2), door Pouw Hofman

       Pouw Hofman geeft in dit tweede deel – eveneens in dichtvorm – zijn vervolg weer op            zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en zijn streven naar “een wereld                  zonder bommen en granaten.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank, door Pim van der Zalm

       Pim van der Zalm vraagt ook in dit nummer (nadere) informatie over enkele foto’s,               aanwezig in de beeldbank van de Stichting.

 • Een onbekend verhaal van vv Groeneweg, door Pim van der Zalm

       Schrijver vertelt hierin over het ontstaan van de vriendschapsbanden tussen vv                     Groeneweg en de voetbalvereniging Holzhausen uit het Duitse dorp met diezelfde                 naam in de vijftiger jaren. De oorsprong van dit verhaal ligt in de Tweede                                 Wereldoorlog, waardoor Nieuwerkerker Gijs den Toom voor de Arbeitseinsatz naar               Duitsland moest om daar werk te gaan verrichten in het dorp Holzhausen. Een aantal          jaren na de oorlog zocht hij een manier om de contacten met deze mensen aan te                  halen en na een gesprek met toenmalig voorzitter van vv Groeneweg Kees van Helden          werd het idee geboren om een uitwisseling op voetbalgebied te organiseren. In 1954              of  1955 speelden Holzhausen en Groeneweg tegen elkaar in Zevenhuien. Met dank              aan Arie van den Haak uit Zevenhuizen – die als 16-jarige, vergezeld van zijn ouders,            meeging voor het tegenbezoek – wordt verslag gedaan.   

VT143, 36e jaargang, december 2020

In dit nummer:

 • Ter nagedachtenis aan Johan Bakker, door Gerard Ottevanger

       Schrijver vertelt hierin de betekenis voor de stichting en voor de molenwereld van de           op 14 september 2020 overleden Johannes Simon Bakker. Johan stond aan de wieg             van de stichting, was een aantal jaren bestuurslid, schreef verschillende artikelen voor         het Verleden Tijdschrift, en had een passie voor geschiedenis en speciaal over molens.         Hij had een gezaghebbende positie in de molenwereld en was initiator, redacteur en             scribent van het maandbald De Molenwereld.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank, door Pim van der Zalm

       Pim wil graag meer weten over een viertal foto’s van de beeldbank. Waar staan de                 afgebeelde woningen en wie staan er op de foto’s.

 • Een riant legaat voor de algemeene armen van Moerkapelle, door Arie Brugmans

      Arie Brugmans beschrijft zijn zoektocht naar de in de inventarisatielijst van het archief        van  de gemeente Moerkapelle (periode 1811 – 1940) voorkomende archiefstuk met als          titel: “Aanvaarden van het legaat van de heer J. Stolk ten behoeve van de armenzorg,            1918.”

      In dit uitvoerige artikel gaat hij in op de vraag wie Jan Stolk was, wat zijn relatie met            Moerkapelle was en waar hij gewoond heeft, hoe zijn familiegeschiedenis er uit zag.              Ook wordt duidelijk welk deel het legaat uitmaakte van van de erfenis en hoe dit legaat        bij de armen van Moerkapelle terecht kwam.

 • Zoektocht naar een huis in Zevenhuizen, door Pim van der Zalm

      Pim van der Zalm, daarin bijgestaan door Cobi van Weringh,  geeft hierin weer zijn              zoektocht naar een door hem begin dit jaar ontvangen foto/ansichtkaart van                          Zevenhuizen, met daarop een foto van een huis, dat danwel gesloopt, danwel                          verbouwd  werd. Uiteindelijk bleek het te gaan om het pand Noordeinde 8, dat een                aantal jaren geleden gesloopt en vervangen is door een nieuw.

 • Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman, door Pouw Hofman (deel 1)

      Oud inwoner van Zevenhuizen Pouw Hofman beschrijft in dichtvorm zijn                                herinneringen aan de oorlogsjaren in Zevenhuizen. In het volgende VT volgt het                    tweede deel.

VT142, 36e jaargang, september 2020

In dit nummer:

 • Lezing over de inpoldering van de Zuidplas op dinsdag 13 oktober 2020 in dorpshuis Op Moer te Moerkapelle.

      De oorspronkelijk op 14 april van dit jaar geplande lezing door mevrouw Gerdien                  Tober wordt nu op 13 oktober 2020 gehouen in dorpshuis Op Moer te                          Moerkapelle. Geïnteresseerden moeten zich – in verband met de situatie rondom                Corona – vooraf aanmelden bij Ria Lindhout (079-5932207), Pim van der Zalm                      (0180-633077) of per e-mail: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl.

 • Het levensverhaal van Joop Boode en Coby Boode-van de Kleij, door Gerda Besselink’.

      Gerda Besselink begint haar verhaal bij de grootouders van Joop Boode. Daarna volgt          een kort inzicht in het leven van de ouders van Joop, waarna de geschiedenis van de            Firma Boode,  gecombineerd met het werkzame leven van Joop aan bod komt. Tot slot        wordt zijn leven, nadat Joop uit het bedrijf is gestapt, weergegeven.

 • Verkorte genealogie van de familie Boode, door Cobi van Weringh-Schotte.

      Cobi van Weringh-Schotte toont in de verkorte genealogie van de familie Boode de                twee families Boode in Zevenhuizen, die van Josephus Martinus Boode (1875-1935)              afstammen, te weten de familie Boode van de “buizen” en de familie Boode van de                 “fietsen en auto’s”.

 • De Rotte, gezien door de ogen van Izak de Jong (1878-1969), door Cobi van Weringh-Schotte.

      Schrijfster verhaalt hoe zij in aanraking kwam met het leven en werk van Izak de Jong          (1878-1969), die in de periode 1930-1935 regelmatig met zijn bootje vanuit                              Hilligersberg over de Rotte voer  en daar op een mooi plekje ging zitten tekenen. De              Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle mocht de historische afbeeldingen                            fotograferen. Deze foto’s zullen in september in het Historisch Centrum op de                        bovenverdieping bij “Ons Molenverleden” te zien zijn. Beneden inde koffiehoek van              “Ons Verleden” ligt een fotoboek.

 • Herinnering bij een ansichtkaart, door Arie Boertje.

      Arie Boertje deelt met ons zijn herinneringen bij een ansichtkaart, waarop het dorp              Moerkapelle wordt gezien vanuit de doodlopende Herenweg nabij het daar destijds               staande witte bruggetje.

VT141, 36e jaargang, juni 2020

Ook dit nummer is gewijd aan het feit dat WOII 75 jaar geleden is afgelopen en we dus 75 jaar bevrijd zijn.

 • Brieven van een burgemeestersvrouw in oorlogstijd, door Pim van der Zalm                                                                                                                                          In het maartnummer van VT is ingegaan op het huwelijk van burgemeester Theunissen dat in 1943 in Zevenhuizen plaatsvond. Van de zoon  van de burgemeester kregen we uit zijn privé-archief enkele brieven van zijn moeder gericht aan haar moeder. Deze brieven geven een aardig inkijkje in het milieu en geven ook enige informatie over de situatie in Zevenhuizen in oorlogstijd.
 • Wat herinneringen uit Moerkapelle 1940-1945, door Jaap van den Berg Jaap van den Berg, geboren 21 juli 1936, deelt een aantal van zijn herinneringen uit de oorlogstijd in Moerkapelle. Hij schrijft onder andere over de distributie- en betaalmiddelen, het voedsel, de huisvesting van Duitse soldaten, de inundatie, binnenlandse strijdkrachten, Arbeidseinsatz en het overlijden van een oom. Tot slot de complete brief van zijn oma aan zijn moeder over dat overlijden.
 • De moffen uit het land, wij weer naar het strand, door Henk Hogebrug         De titel vormt, volgens het jaarverslag van 1945 van toenmalig secretaresse Nel Vente van de gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren”, de tekst op een groot spandoek op één van de (boeren)wagens in de optocht op 30 augustus , onderdeel van de bevrijdingsfeesten in Zevenhuizen. De 6 wagens, waarmee OSS aan de optocht deelnam, worden beschreven. Ook wordt, aan de hand van de jaarverslagen, kort ingegaan op de oorlogsjaren van de vereniging.
 • De bomenbonnen van Moerkapelle in WOII, door Pim van der Zalm               Naast voedsel was brandstof in de Tweede Wereldoorlog (en zelfs al eerder) een schaars goed. Daarom waren deze zaken “op de bon”. Je kon met zo’n bon, uitgegeven door de gemeente Moerkapelle, het hout van één of meer bomen kopen om te verstoken. Maar ook de bomen raakten aan het einde van de oorlog op, blijkens een bekendmaking van de burgemeester.
 • Enkele oorlogsherinneringen van Teuntje Pardon-Brandhorst, door Pim van der Zalm                                                                                                                             Voor zijn boek over Moerkapelle in WOII heeft Pim van der Zalm met diverse oude Moerkapellenaren gesproken. Een van hen is de van oorsprong Moerkapelse mevrouw T.J. Pardon-Brandhorst. Zij wist zich nog veel te herinneren. Alhoewel haar herinneringen niet in het boek terecht zijn gekomen, worden ze nu in dit nummer van het Verleden Tijdschrift opgenomen.
 • Een anekdote over WOII, door Frans Jansen                                                             Frans Jansen, oud-vrijwilliger van onze stichting, vertelt een korte anekdote over een van zijn belevenissen met een ingekwartierde Duitse soldaat.

VT140, 36e jaargang, maart 2020

Dit nummer is grotendeels gewijd aan het feit dat WOII 75 jaar geleden is afgelopen en we dus 75 jaar bevrijd zijn.

 • Lezing ‘De inpoldering van de Zuidplas’ door Gerien Tober
  Een uitgebreide aankondiging van deze lezing, waarbij de lezing met name in zal gaan op waarom het zo lang duurde voordat besloten werd tot inpoldering van deze polder.
  De lezing is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de uitbraak van het Corona virus.
 • Excursie naar de museumwerf te Vreeswijk op 6 juni
  Een aankondiging van deze excursie naar enerzijds de museumwerf en anderzijds de omgeving van deze werf in het dorpje Vreeswijk.
  Deze excursie is komen te vervallen vanwege de uitbraak van het Corona virus.
 • De installatie van burgemeester Theunissen
  In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op de installatiebijeenkomst van deze oorlogsburgemeester. Theunissen werd in 1942 door de raad geïnstalleerd, midden in WOII. Dit artikel gaat in op wat er tijdens die bijeenkomst gezegd werd en wie de gasten waren. Het artikel laat de aanstellingsakte van de burgemeester (in kleur) zien. Als OZM hebben we deze akte en de nodige input van dit artikel, gekregen van de zoon van de burgemeester.
 • De omvang van de NSB in Zuidplas
  In dit artikel wordt ingegaan op de grootte van de NSB in de vooroorlogse jaren in de diverse Zuidplas-dorpen. Waren er dorpen waar de NSB relatief groter was dan in andere dorpen van Zuidplas?
 • Het huwelijk van burgemeester Theunissen 
  Burgemeester Theunissen was niet alleen burgemeester van Zevenhuizen in oorlogstijd, maar is ook nog eens in die oorlogsjaren getrouwd (in de Remonstrantse kerk). Dit artikel is een soort fotoverslag van zijn bruiloft. De burgemeester kreeg van de bevolking een schilderij van Van Zuijlen cadeau. Dit schilderij wordt in dit artikel ook (in kleur) afgebeeld.
 • SKR Stichting Kinderhulp Roemenië                                                                            Bram en Emmy Noordam gaan in dit artikel in op de kindervakantiekampen van de SKR. Dit nu de stichting bekend heeft gemaakt dat het stopt met de hulptransporten.
 • Het verzet in Moerkapelle in WO II
  Pim van der Zalm gaat in op de organisatie van het verzet in Moerkapelle. Dit aan de hand van een bij het NIOD gevonden brief hierover. Daarnaast worden enkele foto’s van het verzet getoond.

VT139, 35e jaargang, december 2019

In dit nummer:

 • Historisch Centrum open op 4 januari 2020 (bericht i.s.m. de IJsclub Zevenhuizen)                                                                                                                            Het thema van de door de IJsclub Zevenhuizen jaarlijks georganiseerde Snertwandeltocht Rottemeren staat het komende jaar in het teken van “75 jaar vrijheid”. Er zullen tijdens deze Snertwandeltocht verschillende tentoonstellingen en exposities zijn rondom dit thema. Garage ‘t Gilde komt met oude legervoertuigen, legertenten en veldkeukens en het museum van onze stichting is die dag geopend en een pendelbus tussen de startlocatie aan de WA-roeibaan, Zorgcentrum de Zevenster en ons museum maakt het mogelijk dit museum te bezoeken.
 • Levensverhaal Geertje Wiggers-de Ruiter, geboren op 26 januari 1927 Gerda Besselink beschrijft het levensverhaal van de in Zevenhuizen als 5e in een gezin met 6 kinderen geboren Geertje de Ruiter, op 6 april 1948 getrouwd met Henk Wiggers. 
 • Inundatie 1944-1945 in Zevenhuizen                                                                           Adri den Boer gaat kort in op de in de Oudheidkamer in Nieuwerkerk aan den IJssel gehouden wisselexpositie over de Duitse waterlinie van 75 jaar geleden.
 • Oproep voor informatie en objecten over WO II                                                    Pim van der Zalm stelt hierin namens de stichting prijs op informatie en schriftelijke bronnen en foto’s over WO II in Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
 • Brieven uit het Duitsland van 1943                                                                           Hierin beschrijft en toont Pim van der Zalm de inmiddels op de website va  Museum Rotterdam te vinden ansichtkaart en twee brieven met een geadresseerde in Zevenhuizen van 1943.
 • Herinneringen aan een foto                                                                                             Arie Boertje  gaat in deze herinneringen terug naar het Sinterklaasfeest en het daarbij behorende schoenzetten in zijn jeugd in Moerkapelle.

VT138, 35e jaargang, september 2019

In dit nummer:

 • Lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen” volgens de “Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver” Lieve van Ollefen (1797)            De eerder in Zevenhuizen gehouden lezing over hoe Zevenhuizen en Moerkapelle er twee eeuwen geleden uitzagen wordt wegens groot succes opnieuw gehouden, deze keer in Moerkapelle.
 •  De Beeldbank van OZM is in de lucht De stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle heeft een grote verzameling foto’s. Al vanaf het begin werd er begonnen met het systematisch beschrijven en opbergen van de foto’s. Omdat het aantal foto’s groeide tot momenteel ongeveer 20.000 stuks, is een nieuw computerprogramma gevonden om deze foto’s op te slaan. Met dit programma kunnen de foto’s thuis via internet op de eigen computer worden bekeken. Ook kunt u nadere informatie toevoegen (ontbrekende namen, jaartallen, fouten).
 • Excursie naar het Baggermuseum en 2e Maasvlakte                                            Piet en Ria Koole hebben een verslag met foto’s gemaakt van de gehouden excursie naar het Baggermuseum in Sliedrecht en het bezoek met rondvaart aan de 2e Maasvlakte.
 • Van huiskamer tot winkelpand (de geschiedenis van de Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle)                                                                                             Willy Oenema heeft in dit artikel de geschiedenis van de vanaf 1990 opererende Wereldwinkel beschreven, welke winkel op 8 juni 2019 definitief is gesloten. Ook de hieraan voorafgaande periode vanaf ca. 1980 komt in dit artikel aan bod.
 • Sterftecijfers in Zuidplas                                                                                                     Pim van der Zalm probeert hierin een antwoord te vinden op de vraag, in hoeverre de door J.S. Bakker in VT134 beschreven Pokkenepidemie in het jaar 1781 in Moerkapelle, ook in de andere dorpen in de gemeente Zuidplas plaatsgevonden heeft.
 • Bordje Adriaan Huysmanpad nu geplaatst                                                                Adri den Boer gaat hierbij in op de diverse tenaamstelling van het ten noordwesten van de Zevenhuizerplas in drie gemeenten gelegen pad, genoemd naar een vrije boer uit Zevenhuizen.
 • Educatie in het Historisch Centrum                                                                                Els Boersma, sinds oktober 2018 als vrijwilliger deel uitmakend van de werkgroep educatie van de stichting, stelt zich in dit artikel aan u voor. Zij gaat daarbij ook in op de werkzaamheden van de werkgroep en waarom de stichting OZM educatie voor kinderen zo belangrijk vindt.

VT137, 35e jaargang, juni 2019

In dit nummer:

 • Koninklijke onderscheiding voor onze vrijwilliger Hans van Lowijde
  Onze vrijwilliger en oud-bestuurslid Hans van Lowijde heeft op 26 april 2019 uit handen van waarnemend burgemeester van Zuidplas, de heer Stoop, een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten voor de Sticting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en anderzijds voor de R.K.Gemeenschap van Moerkapelle-Zevenhuizen.
 • Wonen bij de Holvoeterbrug
  Gerda Besselink heeft de levensverhalen van Lies Zuidema en Janny Zuidema-de Jong beschreven. Lies Zuidema is geboren op de boerderij van zijn ouders in Zevenhuizen aan de Holvoeterbrug. Over deze brug werd al in 1650 gesproken. Vanaf 1954 is Lies (eerst samen met zijn moeder) op de bij de Holvoeterbrug gelegen boerderij gaan boeren.
  Janny Zuidema-de Jong is eveneens in Zevenhuizen geboren, en wel aan de Burgemeester Klinkhamerweg.
  Lies en Janny zijn in 1963 getrouwd en – hoewel Janny soms hand- en spandiensten verrichte op de boerderij – werkte Lies alleen op de boerderij. Toen Lies 65 was geworden, besloot hij een maatschap aan te gaan met zijn neef, en inmiddels zet deze neef het landbouwbedrijf voort als zelfstandig boer. Lies en Janny wonen nu achter de boerderij aan de Rotte.
 • Tennisclub Zevenhuizen 50 jaar (deel 2)
  Ingrid Heijkoop vervolgt in dit nummer van VT haar artikel over het 50-jarig jubileum van de Tennisclub Zevenhuizen. Dit maal komen de gebeurtenissen van de Tennisclub van 1997 tot en met 2017 aan de beurt. Net als in het vorige nummer worden de gebeurtenissen in de Tennisclub afgezet tegen het wereldnieuws in dezelfde periode.
 • 1694: Niet-uitgevoerde “Dijkage” van Zevenhuizen
  Adri den Boer belicht in dit artikel een oud plan uit 1694 van Jhr. Cornelius van Ouwendijk (1647-1704) om de waterstaatkundige, landbouwkundige en economische situatie van Zevenhuizen en omgeving te verbeteren. Dit plan werd evenwel niet aangenomen. Wel is dit ambitieuze dijkagevoorstel (dijkage = “het door dijken omsloten gebied”) alsmede een kaart daarvan bewaard gebleven.

VT 136, 35e jaargang, maart 2019

In dit nummer:

 • De Kapelle Vliegers. Hierin beschrijft Dick den Hertog de geschiedenis van de postduivenvereniging “de Kapelle Vliegers” uit Moerkapelle, die van 1947 tot 1987 heeft bestaan. Deze vereniging, opgericht op initiatief van Arie Ottevanger, had  niet alleen leden uit Moerkapelle, maar ook uit omliggende gemeenten, omdat zij was aangesloten bij “de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers”.
 • Tennisclub Zevenhuizen vijftig jaar (deel 1). Ingrid Heijkoop beschrijft aan de hand van een tijdlijn de geschiedenis van de Tennisclub Zevenhuizen (TZ), die in 2018 vijftig jaar bestond. Deze vereniging werd op 28 september 1968 opgericht in een vergadering in Hotel Vos onder leiding van Arie van Rijs en Ben de Geus.
 • Meer van dubbelschilder Jan Bontenbal. In dit artikel belicht Adri den Boer in het kort het leven en enkele werken van huis- en kunstschilder Jan Bontenbal (1823 – 1905) uit Zevenhuizen.

VT 135, 34e jaargang, december 2018

In dit nummer:

 • De geschiedenis van het meubelbedrijf Voorbrood. Pim van der Zalm belicht in dit artikel de historie van het bedrijf Voorbrood. Dit bedrijf bestond in 2018 formeel 100 jaar. Oorspronkelijk begonnen in Rotterdam, verhuist dit meubelbedrijf begin jaren ’50 naar Zevenhuizen.
 • Het levensverhaal van Hennie Voorbrood-Van der Windt. Dit levensverhaal, geschreven door Gerda Besselink, vertelt de levensgeschiedenis van de vrouw van de voormalige directeur en moeder van de huidige directie van meubelbedrijf Voorbrood. Hennie – geboren in Velsen-IJmuiden, trouwde in 1957 en verhuist in 1960 naar Zevenhuizen.
 • Genealogie Voorbrood. Deze genealogie, geschreven door Cobi van Weringh-Schotte, begint bij Willem Michaël Philip Voorbrood, geboren omstreeks 1750 en eindigt bij de huidige 2 directeuren, Pieter (4 feb 1959) en Johannes Cornelis Voorbrood (11 jan 1966).

VT 134,  34e jaargang,  september 2018

In dit nummer:

 • Open Monumentendag 2018. In twee pagina’s gaat Cobi van Weringh in op wat er op deze dag te beleven was rondom de acttiviteiten op de Rotte.
 • Pokken in Moerkapelle. In dit verhaal gaat Johan Bakker dieper in op de pokkenepidemie die Moerkapelle in 1871 trof. Misschien wel de grootste ramp uit de Moerkapelse historie.
 • Een tweede oorkonde en een steen voor Zevenhuizen vanuit Wageningen. Nadat in VT133 Adri den Boer is ingegaan op een oorkonde uit 1940, wordt in dit artikel ingegaan op de tweede oorkonde voor Zevenhuizen vanuit Wageningen.
 • Een onbekende boerderij als zoekplaatje. In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op een foto met een onbekende boerderij en hoe hij uiteindelijk vond waar deze boerderij gestaan heeft.

VT 133,  34e jaargang,  juni 2018

In dit nummer:

 • Interview met Bert en Sija Tuitel-Molendijk.  In dit interview van Gerda Besselink wordt aandacht geschonken aan het leven van Bert en Sija Tuitel. Dit leven is verknoopt met het familiebedrijf van het vervoersbedrijf van Tuitel. De geschiedenis van dit vrachtrijders bedrijf komt uitgebreid aan de orde. Ook hun inzet voor de Stichting Kinderhulp Roemenië wordt geschetst. Als laatste is een genealogie van de fam. Tuitel opgenomen.
 • Wageningse evacuatie en oorkondes van 1940. Onlangs verkreeg onze stichting een oorkonde uit 1940. Geschonken door de gemeente Zuidplas en afkomstig van de gemeente Wageningen. Adri den Boer gaat in dit artikel nog een keer in op de achtergrond van deze oorkonde.
 • Herinneringen van een film(avond). Arie Boertje kijkt nog een keer terug op de vertoning van de “Sursum-Corda”-film van Moerkapelle uit 1959.

VT 132,  34e jaargang,  maart 2018

Dit nummer is redactioneel volledig in kleur! In dit nummer:

 • Het kruis van molen 5 komt weer thuis.  In dit uitgebreide artikel gaat Johan Bakker in op de verhuizingen die het kruis (binnen- en buitenroede) van molen 5 uit Moerkapelle heeft gemaakt, hoe dit in België is beland en dat dit nu uiteindelijk weer terugkomt naar Moerkapelle (uit België).
 • Jeugdherinneringen aan Zevenhuizen. De auteur, Els Slappendel, beschrijft in dit artikel postuum een aantal jeugdherinneringen aan haar geliefde dorp Zevenhuizen.
 • Excursie 2018 naar Volendam. Ria Lindhout geeft het programma voor onze “grote” excursie van 2018 weer.

VT 131,  33e jaargang,  december 2017

In dit nummer:

 • Een fotolijst met historie.  Johan Bakker gaat in op een fotolijst afkomstig uit zijn familie en geeft aan hoe het achterliggende verhaal te koppelen is aan de grote brand van Moerkapelle in 1905.
 • De Rotte, voor vervoer over water. Aan de hand van zijn genealogie en verder onderzoek, gaat Wim Alphenaar dieper in op de turfwinning die zijn voorvaderen uitgeoefend hebben en de daarmee samenhangende vormen van vervoer over water.
 • Wie was de laatste pastoor van Zevenhuizen? Adri den Boer gaat in op twee verschillende inzichten op dit punt; namelijk die van C.A Kuysten en die van Ignatius Walvis.
 • De Zevenlanden. Een enigzins prikkelend artikel van Jan Dirk Dorrepaal over de toekomstige ontwikkelingen van ons werkgebied en de mogelijke nieuwe uitdagingen die dit voor OZM teweeg brengt.
 • Een legaat voor onze stichting. Deze zomer heeft de OZM een legaat ontvangen van mevr. C. Dogterom-Bontenbal. In dit artikel gaat Pim van der Zalm iets meer in op de achtergrond van deze vrouw.
 • “Kleine” Excursie naar molen “De Vrijheid” in Schiedam. Aankondiging van een tussentijdse excursie met maximaal 25 personen.

VT 130,  33e jaargang,  september 2017

In dit nummer:

 • Shantykoor “Het Kraaiennest”.  Gerda Besselink gaat in op de geschiedenis van dit koor gedurende de afgelopen ruim 20 jaar.  Van het prille begin tot het succesvolle koor dat ze nu zijn.
 • Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren.  In december 2016 was het vijftig jaar geleden dat goedkeuring gegeven werd aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Dit artikel gaat in op deze periode van 50 jaar . Het artikel verscheen eerder in het blad va de historische vereniging Bergschenhoek.
 • Excursie 2017 naar de Veluwe. Piet en Ria Koole blikken terug op deze excursie.

VT 129,  33e jaargang,  juni 2017

In dit nummer:

 • Geertruida-hoeve.  Adri den Boer gaat in op deze Nieuwerkerkse boerderij met Zevenhuizense link. Het is op dit moment het meest verwaarloosde rijksmonument van Zuidplas.
 • Herinneringen aan slagerij Hol. Hans Hol haalt enkele herinneringen op aangaande de slagerij van zijn vader in het Moerkapelle van rond 1960.
 • Interview met Nico Evers. Oud tuinder Nico Evers vertelt over het ontstaan van de diverse bedrijven die voortkomen uit de familie Evers. Via Zevenhuizen en Nieuwerkerk is de familie uiteindelijk in Moerkapelle terecht gekomen. Verdere uitbreiding naar buiten Moerkapelle vindt nog steeds plaats.
 • Historische straatnamen in Nesselande (deel 2). Adri den Boer gaat, 10 jaar na zijn eerste artikel over dit onderwerp, verder in op nieuwe straatnamen in Nesselande. Duidelijk is dat veel zaken op dit punt niet helemaal juist zijn en dat is toch wel slordig voor zoiets als een straatnaam die nog heel lang mee moet.

VT 128,  33e jaargang,  maart 2017

In dit nummer:

 • Dirk Smits en de Rottestroom.  Eric Cossee gaat dieper in op het beroemde boek over de Rotte van Dirk Smits uit 1750. Er wordt ingegaan op het (remonstrantse) milieu waarin Dirk Smits opgroeit en de totstandkoming van zijn hoofdwerk. Het werk wordt hoofdstuk voor hoofdstuk beschreven en verklaard en alle prenten uit dit boek zijn in dit artikel opgenomen.
 • Excursie 2017. Ria Lindhout kondigt de “grote” excursie voor 2017 aan.
 • Herinneringen bij een foto: Televisiekijken op de grond.  Op zijn eigen wijze deelt Arie Boertje zijn herinneringen uit het Moerkapelle van zijn jeugd.
 • Dit nummer bevat ook het jaarverslag over 2016.

VT 127,  32e jaargang,  december 2016

In dit nummer:

 • De Zevenhuizense afdeling van Volksonderwijs.  Adri den Boer gaat in op de geschiedenis van het volksonderwijs in Zevenhuizen. Van de oprichting tot de opheffing. Toch is er nog steeds een restant van het volksonderwijs in Zevenhuizen te vinden.
 • Moerkapelle, knap ongezond. J.S. Bakker geeft aan dat Moerkapelle in de periode 1856 – 1860 het hoogste sterftecijfer van Nederland had.

VT 126,  32e jaargang,  september 2016

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling “Meten en wegen”.  Onze conservator Hans Ditters doet een vooraankondiging van de nieuwe tentoonstelling die in november geopend wordt.
 • Vrouwen van Nu Moerkapelle, meer dan 70 jaar historie. Vrouwen van Nu afdeling Moerkapelle bestaan ruim 70 jaar. Voor Wil de Heer en Janny Zuidema tijd om eens een duik in het verleden te maken.
 • Pontjes over de Rotte (vervolg). Naar aanleiding van reacties op het artikel in het vorige nummer blijkt er nog een pontje bij Oud Verlaat te zijn geweest.
 • Zevenhuizense kroonluchters Rotterdams museumbezit. In dit artikel wordt een foto en een verkoopadvertentie van de Zevenhuizen kroonluchters gepubliceerd. De kroonluchters zijn in 1866 door de N.H. kerk verkocht en bevinden zich nu in museum Rotterdam. Artikel is van Adri den Boer.
 • Excursie op 4 juni naar ‘s-Hertogenbosch. Ab van der  Elst blikt terug op deze geslaagde excursie.
 • Boekbespreking. Pim van der Zalm heeft een korte bespreking van het nieuwe boek van Bram Veerman: “Zevenhuizen door het oog van de naald”.
 • Tentoonstelling “Iconen en Symbolen”. Cobi van Weringh kondigt een nieuwe kleine tentoonstelling aan welke geopend wordt op Open Monumenten Dag 2016 (10-09-2016)

VT 125,  32e jaargang,  juni 2016

In dit nummer:

 • De veerpont van Blom over de Rotte. In dit artikel van Fried Füss wordt ingegaan op de geschiedenis van de (kabel)pont over de Rotte tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek vanaf het begin rond 1884 tot de opheffing in 1966. In de volksmond “de pont van Blom”. Janus Blom was de laatste veerman.
 • Pontjes over de Rotte. N.a.v. het artikel in ditzelfde  nummer over de pont van Blom, wordt gekeken naar welke pontjes er nog meer op de Rotte geweest zijn. Er zijn een aantal pontjes bekend, maar veel informatie is er verder niet over deze pontjes.
 • Herinneringen bij een ansichtkaart. Arie Boertje haalt herinneringen op over de Waterplas in Moerkapelle.

VT 124,  32e jaargang,  maart 2016

In dit nummer:

 • Een interview met Adrianus Krijgsman. De heer Krijgsman heeft een groot deel van zijn leven als boer doorgebracht aan de Middelweg in Zevenhuizen. In dit interview door Elly van Gelderen, wordt met name ingegaan op zijn tijd in Papoea-Nieuw-Guinea, direct na WOII.
 • Iets over de laatste ambachtsheren van Moerkapelle. Adri den Boer stelt de  veranderende rol van een ambachtsheer in de tweede helft van de 19 eeuw aan de orde. De laatst bekende ambachtsheren van Moerkapelle passeren de revue, maar wie exact de laatste ambachtsheer van Moerkapelle is geweest is vooralsnog onbekend.
 • Predikantenborden te Moerkapelle. Arie Brugmans gaat in op de grafsteen van Ds. Van Elven en de verschillen van de tekst op die steen met die op het predikantenbord in de N.h. kerk te Moerkapelle.
 • Boekbespreking van nieuw boek over de familie Dekker uit Moerkapelle. Pim van der Zalm bespreekt het nieuwe boek “kroniek van een verdekkerde familie” over o.a. de genealogie van Leen Dekker te Moerkapelle. Ook wordt een nooit gebouwd bevrijdingsmonument, ontworpen door diezelfde Leen Dekker, beschreven.

Oudere nummers van het Verleden Tijdschrift komen hieronder aan de orde.

VT 123,  31e jaargang,  december 2015

tijdschrift

Taxatiemiddag op 14 november 2015
* door Pim van der Zalm

Bridge Club Zevenhuizen
* door Frans Schiereck en Frank Niewold

De jacht op Sivoli
* door Adri den Boer en Pim van der Zalm

Predikantsportretten als dorpshistorie
* door Adri den Boer

Excursie naar museum Oud Overschie
* door Pim van der Zalm