Bestuur

Voorzitter
Martin Damen
Telefoon 06 – 31249266

Secretaris
vacature
(a.i.: Pim van der Zalm)

Penningmeester
Kees de Wilde,

Telefoon 06 – 22 602 663

Redacteur “Verleden Tijdschrift”
Pim van der Zalm,
Telefoon 06 – 29265299

Lid
Daniël de Witte,
Telefoon 06 – 45180960

Conform de statuten ontvangen onze bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor de in de statuten genoemde functies worden hier de taken opgesomd.

Taken van de voorzitter
– Geeft leiding aan het bestuur en zit bestuursvergaderingen voor
– Representeert OZM extern, ook bij de gemeente Zuidplas
– Verzorgt de inleiding en presentatie bij openingen, de vrijwilligersavond, donateursavond en eventuele andere interne bijeenkomsten
– Neemt evt.  deel aan werkgroepen en geeft evt. leiding aan een werkgroep
– Zorgt voor afstemming van (beleids)zaken met HVN en HVM

Taken van de secretaris
–  Voorbereiden en verslagleggen van bestuursvergaderingen en andere relevante bijeenkomsten
–  Meedenken en meesturen aangaande het algemeen beleid
–  Bijhouden Kamer van Koophandel gegevens van de Stichting
–  Doen registreren van de ANBI-gegevens op de website
–  Behandelen van de in- en uitgaande post en verzorgen rondzending
–  Behandelen algemene mailbox OZM
–  Opstellen jaarverslag
–  Bijhouden OZM-archief

Taken van penningmeester
– Verzorgen van uitgaande betalingen en vastleggen bewijsstukken daarvan
– Innen van de jaarlijkse donaties
– (Tijdig) opstellen van een financieel jaarverslag (balans en staat van baten en lasten)
– (Tijdig) opstellen van een begroting
– Faciliteren kascontrolecommissie
– Meedenken en meesturen aangaande het algemeen beleid
– Beoordelen van grotere uitgaven op impact voor OZM